مشاهده یک قلاده پلنگ نر در تپال شاهرود

یک قلاده پلنگ نر بالغ در منطقه شکار ممنوع تپال شاهرود مشاهده شد.