جلسه 112 فیزیک دوازدهم - نیروی کشسانی فنر 4 و تست تجربی 97 - مدرس محمد پوررضا

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "نیروی کشسانی فنر 4 و تست تجربی 97" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.