اقدام خطرناک یک پیرمرد در جاده

یک پیرمرد ویتنامی با عبور خود از عرض جاده، برای لحظاتی رفت و آمد خودروها را مختل کرد. خوشبختانه خودروها با توقف به موقع توانستند از بروز حادثه‌ای ناگوار جلوگیری کنند.