درد و دل کرونایی معاون‌ کل وزارت بهداشت با مردم

معاون‌کل وزارت بهداشت به صورت سرزده از اجرای محدودیت‌های کرونایی جدید بازدید کرد.