تیزر اتاق فرار نفوذ

تیزر اتاق فرار نفوذ از مجموعه اسکیپ رومیست که توسط ویجیاتو ساخته شده است. می توانید معرفی این تیزر و اتاق های فرار دیگر را در مجله اتاق فرار ببینید https://escapemag.ir