سلطان بین کفتارها

لحظاتی فوق العاده و دیدنی از گرفتار شدن شیری بین کفتارها - https://Gap.im/tbsm66 - https://eitaa.com/tbsm66