خیانت در امانت

ما در این مقاله قرار است که درباره خیانت در امانت صحبت کنیم. مطابق با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی آن چیزی که برای ما مهم است و به عنوان خیانت در امانت شناخته شده و ما باید در مورد آن شکایت کفری کنیم. شما می توانید در رابطه با شکایت آن مال را به صورت امانی به امانت گیرنده سپرده شود و عنصر سپردن در بحث خیانت در امانت بسیار اهمیت دارد. اگر بخواهید در مبحث خیانت در امانت شکایت کنید باید این شکایت در قالب اظهار نامه رسمی باشد.
منبع: https://hamyanedalat.com/betrayal-of-trust-and-punishment