سریال زمین گرم - قسمت 1

سریال زمین گرم قسمت 1
دو برادر که سال ها از هم بيخبر بودند در آخرين ساعات عمر برادر بزرگتر همديگر را ميبينند و بر برادر بزرگتر وصيتي به برادر کوچکتر ميکند که زندگي او را دچار چالش ميکند...