فلزیاب کار اپراتور حرفه ای عامل موفقیت

در کار با فلزیاب مهارت اپراتور از اهمیت زیادی برخوردار است در کار گنج یابی مهارت اپراتور تضمین موفقیت دستگاه است.
در کار با فلزیاب های آنتنی نحوه کار کردن در شعاع زنی و نقطه زنی نیاز به دقت بالایی دارد تا اپراتور بتواند مرکز هدف را بصورت دقیق مشخص نماید علاوره بر مهارت اپراتور فلزیاب نیز باید توانایی بالایی در جداسازی اهداف داشته باشد.
فلزیاب حرفه ای باید دارای تنظیمات ادیت با عدد وی دی ای و تنظیمات ترشهولد سطح و حجم باشد.
در کار با فلزیاب تصویری نیز مهارت اپراتور عامل موفقیت در کار با دستگاه است.