فایل پایان نامه مکان­یابی استقرار کیوسک­های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی حداکثر پوشش، با راه حل الگوریتم ژن...

 متن کامل فایل پایان نامه رشته مدیریت نام دانشکده : دانشکده ارشاد دماوند فایل پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی (گرایش …
دانلود از لینک زیر:

[فایل پایان نامه مکان­یابی استقرار کیوسک­های خودپرداز بانک ملت با استفاده از مدل ریاضی حداکثر پوشش، با راه حل الگوریتم ژنتیک](https://77u.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%c2%ad%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%88%d8%b3%da%a9%c2%ad%d9%87/)