پلنگ ایرانی در پارک ملی سالوک

تصویری باشکوه از پلنگ ایرانی در پارک ملی «سالوک»