دستمزد

سینمایی - دستمزد - کارگردان : مجید جوانمرد - ۱۳۶۸ - دو جوان ایلیاتی پس از ترور ناموفق اسفندیار ایلخانی به اعدام محکوم می شوند. دو جوان یکی فرزند اسفندیار است و دیگری فرزند مراد میرشکار، که در پایتخت با معرکه گیری روزگار می گذراند. اسفندیار ایلخانی به مادران دو جوان می گوید که فرزندانشان در لحظه فرار از زندان کشته شده اند و ..