تأثیر فیلم تبلیغاتی خیرخواهانه بر میزان اوکسی توسین خون و میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران

تأثیر فیلم تبلیغاتی خیرخواهانه بر میزان اوکسی توسین خون و میزان بخشش ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران---
https://download-thesis.com/product/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%ae%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b2/