نجات نفس‌گیر کودک از بین دو دیوار

عملیات نفس‌گیر نجات کودک از درز انقطاع توسط آتش‌نشان‌های غیور ایرانی که منجر به نجات کودک آسیب دیده شد.