تخلیه ساکنان ایالت لوئیزیانا در پی نزدیک شدن طوفان "دلتا"

طوفان دلتا که پنجشنبه بر شدت آن افزوده شد و در گروه طوفان‌های با درجه سه براساس مقیاس پنجگانه «سفیر-سیمپسون» قرار گرفت، به سواحل ایالت لوئیزیانا در جنوب آمریکا نزدیک شد