آتش سوزی جنگل‌ های کالیفرنیا

گسترش آتش ‌سوزی در جنگل‌های ایالت کالیفرنیای آمریکا موجب تخریب هزاران سازه شده است.