سهامداران غیرمستقیم سهام عدالت ببینند!

در اردیبهشت ماه سال جاری بود که آزادسازی سهام عدالت آغاز شد. در ابتدا دو روش برای آزادسازی در نظر گرفته شد: روش مستقیم و روش غیرمستقیم. برای کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند پرسش های بسیاری بی جواب ماند. در این فیلم این پرسش ها پاسخ داده شده است.
nabzebourse.ir/00059H