هدف تعیین کنید

هدف که داشته باشی دنیا به اختیارِ تو می چرخه

جمله بالا کاملا درست است، واقعا هم همینطور است، هدف که داشته باشی و اگر واقعا بخواهی هدفت را محقق کنی و اگر در این امر مُصر باشی، آن وقت دنیا خودش را طوری بازآرایی می کند و شرایط طوری پیش می رود که این خواسته و هدف محقق شود.

این یک جمله انگیزشی ساده نیست که آن را بخوانیم و بگوییم زیبا بود و از کنار آن رد شویم، بلکه این جمله بسیار فراتر از آن چیزی است که ما تصور می کنیم، کل عالم هستی بر این اساس طراحی شده است، اگر ما انسان ها خواسته ای داشته باشیم، آن خواسته اجابت می شود و این وعده خداوند به انسان هاست، یکی از صفات خداوند اجابت کننده است.

اما یک نکته را هم باید در نظر داشته باشیم و آن اینکه، چون خداوند قول اجابت را داده است و آن را وظیفه خود دانسته، اینطور نیست که ما هم فقط خواسته هایمان را مطرح کنیم و هیچ کار دیگری انجام ندهیم، بلکه ما هم در قبال خواسته هایمان وظایفی داریم که باید آنها را به خوبی انجام دهیم تا آن خواسته به کمک خداوند محقق شود

#روانشناسی #مثبت_نگری #روانشناسی_شخصیت #درون #باور #دنیا #آرامش #عشق #هستی #هدف #مثبت _شو #زیبایی #جهان