خدمات پس از فروش برسام یدک

برسام یدک متعهد به کیفیت
.
.
1- داراى تاييديه و استانداردهاى اروپا
2- داراى تاييديه هاى كيفى و عملكرد (تست ريپورت) از شركتهاى داخلى
3- تنها راه حل رفع كوبش و لرزش خودرو
4- جلوگيرى از خرابى زودهنگام قطعات تعليق