اولین گفت‌وگو با مجروحان تهاجم جنگنده به هواپیمای ماهان

اولین گفت‌وگو با مجروحان تهاجم ۲ جنگنده به هواپیمای ماهان