بررسی وضعیت تولید و صادرات خرما

وضعیت تولید و صادرات خرما
علی باستین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر وضعیت تولید و صادرات خرما در سطح کشور را تشریح کرد.