اعتراف ملازاده بر اينکه سعد بن عباده تا آخر عمر با ابوبکر بيعت نکرد

اعتراف ملازاده بر اينکه سعد بن عباده تا آخر عمر با ابوبکر بيعت نکرد