آزمایش کربن فعال گیاهی

ایجاد حباب در آب نشان دهنده مرغوبیت کربن فعال است. هدف اصلی استفاده از کربن فعال در فیلترهای پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب دستگاه تصفیه آب خانگی به منظور حذف کلر از آب آشامیدنی و برخی مواد شیمیایی محلول در آب است.