مستند خاندان ها 3 - شیر

فصل اول مستند Dynasties 2018 – خاندان ها - ق 3 - شیر - در این قسمت رهبر گروهی از شیرها را می بینیم که حال باید برای بقای خودش نبرد کند. باید دید که آیا شیرهای قدرتمند و شیرین می توانند زندگی خودشان را نجات دهند و به بقا ادامه دهند، یا اینکه نسل شان در خطر نابودی خواهد بود؟... - https://Gap.im/khelqat - https://eitaa.com/khelqat