صحبت‌های جنجالی عباسی راجع به فوتبالیستها و خانواد های آنخا

صحبتهای عباسی راجع به فوتبالیستها و خانواده های آنها کهبا واکنش تند فوتبالیست ها و خداداد عزیزی شد