محصول ویدیویی-بهبود مهارت های ارتباطی- تاد دوت

برای انجام دادن هر چه بیشتر کارها در محل کار نیاز دارید که با شبکه همکاران ارتباط موثری را برقرار کنید.
توسعه دادن و استفاده از مهارت ارتباطی کلید موفقیت بیشتر و بهره وری بالاتر هر مجموعه ای است.
تاد دِوِت در دوره بهبود مهارت های ارتباطی، رموز مربوط به این مهارت را به اشتراک میگذارد.
همچنین این دوره به روسا و کارکنان کمک می کند تا درک بهتری از چشم انداز اجتماعی و عملکرد ارتباطی خود پیدا کنند.
در مرحله بعد با برنامه ریزی گام به گام طرحی عملی را برای ارتقای این مهارت تدوین خواهید کرد.

موضوعات این دوره آموزشی:
1.اهمیت مهارت های ارتباطی
2.ارزیابی از شرایط کنونی در محل کار
3.تدوین برنامه عملی
4. گام های بعدی

با صدای محسن زرآبادی پور.
لینک خرید:
https://b2n.ir/To.DewetDevel.Savvy
لینک خرید سایر آثار صوتی تصویری و الکترونیکی:
www.rasabook.com