مزیت فلزیاب تصویری

مزیت فلزیاب تصویری
حسن فلزیاب تصویری که تصاویر با لکه رنگ با رنگ متفاوت نسبت به نوع هدف یا طلا در صحنه کار متفاوت آشکار مینماید یا فلزیاب تصویری که در مناطق متفاوت میتواند طلا یا اهداف با لکه رنگ متفاوت به نسبت وضعیت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار آشکار مینماید در این است که این دسته فلزیاب تصویری با نوع مدار خود سعی مینماید طلا یا فلز مورد نظر را در هر شرایطی تشخیص داده و این موقعیت فقط در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با طراحی مدار طبق اصول رادار تصویری با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فراهم میباشد که بتواند در هر شرایط طلا یا هدف را با لکه رنگ با رنگ متفاوت در دید خود قرار دهد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34