درخواست طلاق از طرف زن

درخواست طلاق از طرف زن
آیا زن می تواند تقاضای طلاق دهد؟چه حقوقی دارد؟
بله این امکان وجود دارد و در سند ازدواج مواردی وجود دارد که زن می تواند بر اساس این موارد تقاضای طلاق دهد مانند:
عدم پرداخت نفقه
غیبت طولانی مدت همسر
محکوم شدن به حبس طولانی مدت
اگر زن مورد عسر و حرج قرار گیرد یعنی به سختی بیوفتد.
تمامی حقوق نیز از جمله مهریه،نفقه و اجرت المثل نیز به زن پرداخت می شود.
سایت حامیان عدالت