واشنگتن ویزاردز - تورنتو رپتورز / ۱۳ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم واشنگتن ویزاردز - تورنتو رپتورز / ۱۳ فوریه ۲۰۱۹