رفتارهایی که سبب دلزدگی همسر تان می شود – چه کاری نباید کرد

شما روابط خوبی با همسرتان دارید و هرگز دوست ندارید ناراحت نشوید.

اما این واقعیت که ما باید قبول کنیم این است که فرد در معرض خطر طرد شدن است.

چند رفتار که ناخودآگاه آزار و اذیت همسر را به دنبال دارد بخوانید.
منبع: مرکز مشاوره و روانشناسی مشاورانه - رفتارهایی که سبب دلزدگی همسر تان می شود – چه کاری نباید کرد