لحظه های ناب زندگی .

در این ویدئوی دیدنی ، لحظات ناب زندگی
یک نوع پرنده ، از لانه سازی ، تخم گذاری ،
تولّد ، رشد ، و پرواز جوجه ها را ،
شاهد خواهید بود .
زندگی ؛ جاریست .