چهار فصل در شیانگ یانگ _طعم همیشگی بهار با فناوری هوشمند

شهر «شیانگ یانگ» چین ، در کنار رودخانه «هان» قرار گرفته است. این منطقه توسط توده‌های هوای سرد و توده‌های هوای گرم احاطه شده و به همین دلیل آب و هوای طبیعی با چهار فصل متمایز ایجاد می‌شود که برای کشاورزی شانگ یانگ امکانات بی نظیری را فراهم کرده است. اکثر محصولات در اینجا از قانون کاشت و کار در بهاره، رشد در تابستان، برداشت در پاییز و ذخیره سازی در زمستان پیروی می‌کنند، اما چای و قارچ الگوهای رشد متفاوتی دارند.