ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی در حق زوجه برای اختیار مسکن جداگانه

(اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.)
https://www.isfahanattorney.ir/i-19717/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87