اثر تغییرات زمین بر فلزیاب (1)

زمین زمانی که دچار تغییرات در مرور زمان میشود میتواند بر روی تشخیص فلزیاب ها بخصوص از دسته فلزیاب های مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب اثر نامطلوب میگذارد یا ایجاد خطا مینماید.

اینکه لایه های زمین دچار تغییرات شود نوع ترکیب میدان های مغناطیسی نیز با پدید گسترده یا دامنه فشار نیرو بیشتر روبرو میگردد و تغییرات شرایط مغناطیسی بر روی عملکرد این دسته سیستم ها وضعیت پاسخ را بوجود میاورد یا تغییر فاز پدید می آید و خود عاملی برای خطای فلزیاب میشود.