نحوه پاك كردن سابقه جستجو در اینستاگرام

تا کنون خواسته اید گزینه و پیشنهاد های قسمت جستجو در اینستاگرام که قبلا خودتان نوشته و جستجو کرده اید را شخص دوم یا دوستان و نزدیکانتان نبینند. اینستاگرام شرایطی را در صفحه اکسپلور خود برای کاربران فراهم کرده که از جستجو تکراری و یا به قولی خسته کننده اجتناب صورت بگیرد. به این صورت که شما هنگامی که برای مثال یک اسم پیج دیگری را جستجو میکنید در حافظه خود نگهه داشته تا در صورت جستجو دیگری این پیج را برای شما نشان دهد و در وقت شما صرفه جویی صورت گیرد.

نحوه پاك كردن سابقه جستجو در اینستاگرام