هیچ محوری طی روز‌های پنجشنبه و جمعه یکطرفه نمی‌شود

افزایش تردد‌ه و یک طرفه نشدن محور‌ها