میز نقد هفت - نقد و بررسی فیلم های سینمایی " آبادان ۱۱۶۰" و " بی حسی موضعی"

میز نقد هفت - نقد و بررسی فیلم های سینمایی " آبادان ۱۱۶۰" و " بی حسی موضعی"