نماهنگ غریب عالمینم، امام مشرقینم - آقام وای با نوای حاج شهروز حبیبی اردبیلی

نماهنگ غریب عالمینم، امام مشرقینم - آقام وای با نوای حاج شهروز حبیبی اردبیلی