موزیک _ ویدئوی آهنگ عاشقانهٔ هندی Jannataan

این آهنگ عاشقانه ، مربوط به فیلمی ،
با بازی سلمان خان است .
نکته :
به محضر همراهان گرامی و میزبانان محترمم ،
در میهن ویدئو ، عرض می کنم :
این کاربر ، از زمانی که به دلایلی ،
حضور در فضای مجازی را ، انتخاب کرد ،
با خود ، عهد نمود ، که پاس اخلاق ،
و ندای وجدان اخلاقی خود را ، همواره ،
نگاه داشته ، و محترم بشمارد ، و این عهد ،
ورای التزامات قانونی فعّالیّت در چنین
فضاهایی است ، چرا که اخلاق ،
و وجدان اخلاقی ، ندایی رساتر از قانون دارند ،
و در خلوت انسان ها نیز ( که قانون ، در آنجا ،
نمی تواند ، ورود کند ) ، ساری و جاری اند .
با همین عهد و با چنین التزامی ، هیچ تصویر ،
یا فایلی نیست ، که ashena ،
پیش از انتشار ، چندین و چندبار ،
مورد بازبینی ، قرار ندهد ، و البتّه ،
چون ، " کاملاً انسان است " ،
نه " انسان کامل " ! ، امکان اشتباه نیز دارد .
ویدئوی تقدیمی ، همانند ویدئویی
که چند هفتهٔ قبل ، دستور حذف آن را
دادند نیز ، مطابق همین قاعده ،
و همان عهد و التزام ، منتشر شد و می شود .