پیاده روی اربعین

- می شنوی؟! عاشورا نَفَس نَفَس می زند و اینک کربلا در اربعین به بلوغ می رسد ... - آماده ای؟! - بِسمِ الله، قُربَۀً إلَی الله، قیام ...