علت افزایش ناگهانی دمای هوا در کشور چیست؟

علت افزایش ناگهانی دمای هوا در کشور