زخمی شدن پلنگ در حین شکار جوجه تیغی

یک پلنگ در آفریقای جنوبی نتوانست از پس تیغ‌های یک جوجه تیغی بربیاید.