اخرین خبرها از خسارت زلزله ترکیه

اخرین خبرها از خسارت زلزله ترکیه

تاکنون تخریب ۵۰۴ واحد مسکونی در زلزله ترکیه گزارش شده است