معرفی آنتی اسکالانت (اسمز معکوس)

آنتی اسکالانت چیست آب ورودی به سیستم RO و یا همان اسمز معکوس که به آن feed water می گویند، TDS بالایی دارد و نمک های حل شده زیادی را در خود دارد. این نمک ها بر روی سطح فیلتر ممبران که از جنس پلی آمید می باشد، ایجاد رسوب می کنند و پدیده SCALING رخ می دهد. حال برای جلوگیری از ایجاد این نوع رسوبات در دستگاه تصفیه آب صنعتی، می بایست از آنتی اسکالانت استاندارد و مناسب با آب ورودی به سیستم استفاده نمود
https://abpaksazan.com/antiscalant/