نمونه نصب شده پارکینگ RFID

نام: برج پارسه
منطقه: 22
تعداد واحد: 161واحد
تعداد درب: 2 درب
تعداد پارکینگ: 204
تعداد تردد روزانه: 100
تاریخ اجرا: 1399
محصول :FG-16 | PKUHF101 | MYKILID
مجری: فرافن سامانه آسیا

️جهت گرفتن مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.


faraafan.com
- www.instagram.com/faraafansamane/
- www.youtube.com/channel/UCTXyFqcJpykbAt4mdefXFLw/videos

021-26722474
09100678912