مجموعه ورزشی سورا مجهز به سیستم های نوین ,کادویی برای بانوان ایران زمین

مجموعه ورزشی سورا مجهز به سیستم های نوین ,کادویی برای بانوان ایران زمین است که توسط دکتر محمد,علی سعیدی راه اندازی شده,است.حضور کادر خوب و حرفه ای و با تجربه در این مجموعه بسیار چشم,نواز است.