آتش سوزی گسترده در جنگل‌های کالیفرنیای جنوبی

آتش وسیعی به جان جنگل‌های کالیفرنیای جنوبی در آمریکا افتاده است.