کلاس فن بیان و سخنوری

سخنرانی یک مهارت است که با تمرین حاصل می شود. تمرینات فن بیان و سخنرانی . کلاس فن بیان و سخنوری
به لینک زیر مراجعه کنید .http://sokhanesabz.com/?p=662