متاورس غایت کنترل هوشمند

نشست عصرانه متاورس غایت کنترل های هوشمند ، با ارایه استاد محترم مهندس شکوهیان راد - در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ - به همت ستاد راهبری فناوری های هوشمند - https://Gap.im/dosh66 - https://eitaa.com/dosh66