گل پورتو به پورتیموننزه توسط مهدی طارمی

اولین گل مهدی طارمی در پورتو
گل دوم پورتو به پورتیموننزه توسط مهدی طارمی با ضربه زیبای سر